obchodní podmínky

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.loxia.art a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.loxia.art – Dana Ešnerová, sídlo firmy Voskovcova 1033/18, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, IČ: 63655187 (neplátce DPH). Potvrzením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2. KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením této objednávky prodávajícím.

3. CENA UMĚLECKÉHO DÍLA

Kupní cena uvedená na stránkách nezahrnuje poštovné, balné ani pojištění, není-li stanoveno jinak, např. při osobním odběru, je-li umělecké dílo doručováno v rámci České republiky. Cena do jiných zemí se řídí dle aktuálního ceníku GLS. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv ceny uveřejněné na stránkách bez předchozího upozornění.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Provozovatel nabízí výběr platby 2 způsoby: bankovní převod av hotovosti při osobním odběru. Objednávka bude automaticky zrušena v případě jejího neuhrazení do tří dnů po potvrzení objednávky. Konečná cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy došlo k uhrazení příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající doručí dílo kupujícímu na jím uvedenou adresu v objednávce. V případě doručování díla přepravní službou, bude dílo předáno přepravci ve lhůtě 10 pracovní dní ode dne úplného uhrazení kupní ceny kupujícího. Dojde-li kupujícímu dílo poškozené, oznámí neprodleně tuto skutečnost prodávajícímu i přepravci.

6. REKLAMACE

Kupující je oprávněn uplatnit právo vady, která se vyskytne u díla v zákonem stanovené době, tj. během 14 dnů od převzetí díla. Prodávající odpovídá
kupujícímu, že dílo při převzetí nemá vady. Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Kupující potom nese náklady spojené s vrácením díla. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě porušení kupní smlouvy nebo VOP ze strany kupujícího.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Veškeré údaje, které prodávající obdrží s kupní smlouvou, jsou důvěrné a budou použity jen k uskutečnění kupní smlouvy a případně zasílání informací k nabídce prodávajícího. Údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, kromě osob zajišťující dodání díla kupujícímu a platební styk. Kupujícím dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely předmětu plnění uzavírané kupní smlouvy a souhlasí se zasíláním informací o nabídce prodávajícího na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím (tento souhlas může vzít kupující kdykoliv zpět).

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že by některé z těchto ustanovení OP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost či neúčinnost ostatních VOP nebo kupní smlouvy. Znění OP může provozovatel měnit či doplňovat, změněné OP jsou platné dnem jejich zveřejnění. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávající se zde řídí českým obchodním právem.

V Praze dne 1.4.2023

gdpr

GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018 

1. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů 

1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy. 

1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na
zpracování Vašich osobních údajů ze strany Dany Ešnerové, se sídlem Lamačova 911/29, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, IČ 63655187 Vám níže poskytuji shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany mojí společnosti. 

2. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám 

2.1 Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb: 

2.1.1 Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky a objednávky (a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa) (b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo) (c) Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel). 

2.1.2 Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky (a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa) (b) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi. 

2.1.3 Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy (a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa) (b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo) (c) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi. 2.2 Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies). 

3. Jak vaše osobní údaje využívám 

3.1 Vaše osobní údaje využívám zejména k následujícím účelům: (a) k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky; (b) komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu; (c) analýze, hodnocení a zlepšování služeb zákazníkům; (d) řešení Vašich reklamací a stížností; (e) plnění našich zákonných povinností; a (f) s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách. 

3.2 Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely. 3.3 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.
3.4 V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí [5] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

 4. Právní základ zpracování vašich osobních údajů 

4.1 Právní základ, který mi umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracovávám. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože: (a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi; (b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní); (c) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb); 

4.2 S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail info@loxia.art nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti. 

5. Komu poskytuji vaše osobní údaje 

5.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout: (a) poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti; (b) jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.)..